یکشنبه های ویپرزکو

هر یکشنبه بین تمامی مشتریانی که در طول هفته قبل خرید کرده اند قرعه کشی انجام خواهد شد و به 3 نفر طبق قرعه یک پاد یک بار مصرف اهدا خواهد شد،

با خرید در هر هفته شانستو امتحان کن!

برندگان مسابقات قبل

برندگان قرعه کشی سوم

برندگان قرعه کشی دوم

برندگان قرعه کشی اول